Privacy

Privacy en uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Dit gebeurt met grote zorg en in deze privacyverklaring informeer ik u daarover meer in detail.

A4Engineering gebruikt uw persoonsgegevens om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen leveren en daarnaast om dit zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Ik deel uw persoonsgegevens in principe niet met derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die ik met u heb of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

A4Engineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op.

A4Engineering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens verzamel. Dit betekent dat ik uw persoonsgegevens in ieder geval bewaar zolang u een contract heeft  of wanneer u mijn diensten gebruikt. Als u meer specifieke vragen hierover heeft kunt u contact met mij opnemen.

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing, en meer in het bijzonder geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

© 2021 - A4Engineering

Creatie & realisatie door The MindOffice